Class & Contact Information
Experience & Testimonials
English–Chinese Dictionary
Chinese–English Dictionary
Relative Words
Basic Conversation
Pronunciation Guide
Interactive Chinese Book
Interactive Chinese Characters
Mandarin-English Dictionary
   
Mandarin Pinyin Pronunciation English
 
A
a ah (question particle)
ai\ eye love (to)
ai\/ eye short (for people)
   
B
ba bah (particle at end of imperative sentence implying probability)
ba– bah (number) eight
ba– yue\ bah yu–eh August
ba\ ba bah bah father
bai/ buy white
bai/ zhi\/ buy jr paper, white
bai\/ buy (number) hundred
bai\/ huo\ gong– si– buy hwaw goong dzuh department store
bai\/ wan\ buy wahn (number) million (use 1 wan)
bai\/ wan\ wan\ buy wahn wahn (number) ten billion (use 1 wan wan)
ban\ bahn handle (to)
ban\ bahn manage (to)
ban\ bahn half
ban\ ge zhong– tou/ bahn guh joong toe half an hour of time
ban\ gong– shi\ bahn goong shr office
ban\/ bahn board
ban\/ ca– bahn tsah eraser for blackboard
bei\/ bay north
bei\/ bian– bay bee–in north side
Bei\/ mei\/ zhou– bay may joe North America
ben\/ bin copy (of a book)
ben\/ bin volume (of books)
ben\/ ben (measure for book)
ben\/ bin foundation
ben\/ bin origin
ben\/ bin root
ben\/ zi\/ ben dzuh notebook
bi/ zi\/ bee dzuh nose
bi\/ bee pen, pencil, marker
bi\/ jiao\ bee jee–ow comparatively
bi\/ ji\ ben\/ bee jee ben notebook
bian– bee–in edge
bian– bee–in side
bing\/ gan– beeng gahn cookie, cracker
bo/ zi\/ bwoh dzuh neck
bo– cai\ bwoh tsigh spinach
bu/ cuo\ buu tswaw not bad, so-so
bu/ dui\ buu dway incorrect
bu/ dui\ buu dway wrong
Bu/ ke\ qi\. buu kuh tchee You're welcome.
bu/ lun\ … dou– (hao\/) buu lwun … doe (how) no matter (choice between two things)
bu/ shi\ buu shr be, not (to)
bu/ shi\ zhen– de buu shr jun duh true, is not
bu/ tai\ buu tie not very, not too
Bu/ xie\. buu she–eh No thanks.
bu/ yao\ buu yow want, don't
bu\ buu no, not
bu\ buu region
bu\ buu (measure for movies)
bu\ dou– buu doe not both
bu\ hao\/ buu how good, not
bu\ xing/ buu sheeng do, won't; not OK
bu\ xi\/ huan– buu she hwahn like, don't
bu/ yao\ qian/ buu yow tchee–in free (not have cost)
bu\ yi/ yang\ buu ee yahng different
   
C
ca– tsah wipe (to)
can\ dang– tsahn dahng menu
can– jin– zhi\/ tsahn jeen jr napkin
can– ting– tsahn teeng restaurant
cha/ chah tea
cha– zi chah dzuh fork
chang/ chahng long
chang/ (chang/) chahng chahng often
chang/ fang– xing/ chahng fahng sheeng rectangle
chang/ ku\ chahng kuu pants, long
Chao/ xian– chow shee–in Korea
Chao/ xian– ren/ chow shee–inn wren Korean people
chao\/ fan\ chow fahn rice, fried
chao\/ qing– cai\ chow tcheeng tsigh vegetables, stir–fry
che– chuh cart
che– chuh vehicle
che– zi chuh dzuh automobile
che– zi chuh dzuh car
chen\ shan– chun shahn shirt, blouse
cheng/ chuung city
cheng/ xian\ chuung shee–in Orange County
chi\/ chr ruler
chi– chr eat (to)
chi– fan\ chr fahn eat food, eat a meal (to)
chi– wan\/ fan\ chr wahn fahn eat dinner
chi– wu\/ fan\ chr wuu fahn eat lunch
chi– zao\/ fan\ chr zow fahn eat breakfast
chu– chai– chuu chigh go out of town on business (to)
chu– qu chuu tchu go out (to)
chuan/ chwahn ship, boat
chuan– chwahn wear clothes (to)
chuang– hu\ chwahng huu window
chun– tian– chwun tee–in spring season
cong/ tsoong from
cong/ … lai/ tsoong … lie come from
cong/ … qu\ tsoong … tchu go from
cong– tsoong onion, green
cong– ming tsoong meeng clever
cong– ming tsoong meeng intelligent
cuo\ tswaw incorrect
cuo\ tswaw wrong
   
D
da\ dah big
da\ dah large
da\ hai\/ dah high ocean, big
da\ men/ dah mun gate, main
da\ shi\/ guan\/ dah shr gwahn embassy
da\ tui\/ dah tway thigh
da\/ dah hit
da\/ dian\ hua\ dah dee–in hwah telephone call, make a (to)
da\/ ling\/ dai\ dah leeng die necktie
da\/ qiu/ dah tcheo play ball
da\/ ren/ dah wren hit (someone), spank
dai\ die bring (to)
dai\ die put on accessories (to)
dao\ dow go to (to)
dao\ (place) lai/ dow … lie come to (place)
dao\ (place) qu\ dow … tchu go to (place)
dao\ zi\/ dow dzuh rice plant
dao– dow knife
dao– zi dow dzuh knife
de duh (possessive, used after word, omit for close relationship)
de duh (modifier, changes adjective into adverb)
De/ guo/ duh gwaw Germany
De/ guo/ ren/ duh gwaw wren German people
deng\/ duung wait (to)
di\ (number) ke\ dee (number) kuh lesson number
di\ di dee dee brother, younger
di\ fang– dee fahng place
di\ tu/ dee tuu map
dian\ che– dee–in chuh vehicle, electric; trolley bus
dian\ hua\ dee-in hwah telephone
dian\ nao\/ dee–in now computer (electric brain)
dian\ nao\/ cheng/ shi\ she\ ji\ shi– dee-in now chuung shr shuh jee shr computer programmer
dian\ ying\/ dee–in eeng movie
dian\/ dee–in dot
dian\/ cai\ dee-in tsigh order food (to)
dian\/ (zhong–) dee–in joong hour
dian\/ (zhong–) dee–in joong o'clock
dian\/ ban\ dee–in bahn half past hour
(number) dian\/ ban\ (zhong–) dee–in bahn joong half past …
(number) dian\/ (number) fen– dee–in … fin time (number hour:number minutes)
(number) dian\/ (number) ke\ dee–in …kuh number hour number quarter
dian\/ xin– dee–in sheen dessert
dian\/ xin– dee–in sheen snack, dim sum
ding\ shu– ji– deeng shuu jee stapler
ding\ wei\ deeng way reservation, make a (to)
dong\/ doong understand (to)
dong– doong east
Dong– bei\/ doong bay Manchuria (east north)
dong– bian– doong bee–in east side
dong– tian– doong tee–in winter season
dong– xi doong thing
dou\ ban\ yu/ doe bahn yuu carp with hot bean sause
dou\ fu\/ doe fuu beancurd
dou– doe all
dou– doe both
dou– doe entirely
duan\/ dwahn short (length, for things)
duan\/ ku\ dwahn kuu pants, short
dui\ dway correct!, right!
Dui\ bu\ qi\/. dway buu tchee Excuse me. I'm sorry.
dui\ hua\ dway hwah dialog
dui\ le dway luh correct!, right!
duo– dwaw many
duo– dwaw much
duo– shao dwaw shou how many?
duo– shao dwaw shou how much?
duo– shao\/ hao\ dwaw shou how how many? (quantity)
duo– shao\/ qian/ dwaw shou tchee–in how much money?
   
E
E\ guo/ uh gwaw Russia
E\ guo/ ren/ uh gwaw wren Russian people
er/ zi urh dzuh son
er\ urh (number) two
er\ yue\ urh yu–eh February
er\/ duo– urh dwaw ear
   
F
Fa\ guo/ fah gwaw France
Fa\ guo/ ren/ fah gwaw wren French people
fan/ chuan/ fahn chwahn sailboat
fan\ fahn food
fan\ fahn rice, cooked
fan\ guan\/ fahn gwahn restaurant
fan\/ fahn turn over (to)
fan– qie/ fahn tchee–eh tomato
fan– qie/ jiang\ fahn tchee–eh jee–ahng ketchup
fang/ zi fahng dzuh house
fang– fa\/ fahng fah means
fang– fa\/ fahng fah method
fang– fa\/ fahng fah way
fang– xiang\ fahng shee-ahng direction
fang– xing/ fahng sheeng square
fei– ji– fay jee airplane
fei– ji– piao\ fay jee pee–ow airplane ticket
Fei– zhou– fay joe Africa
fen\/ hong/ se\ fin hoong suh pink color
fen– fin part
fen– fin cent, penny
fen– (zhong–) fin joong minutes
fu/ wu\ sheng– fuu wuu shuung waiter
fu\ qian/ fuu tchee–in pay money to (to)
   
G
gang– bi\/ gahng bee pen, fountain
gao\ su\ gow suu tell (to)
gao– gow high
gao– gow tall
gao– xing\ gow sheeng happy (to be)
ge\ guh (measure, general)
ge– bei guh bay arm
ge– bo guh bwoh arm
ge– ge guh guh brother, older
gei\/ gay give (to)
gen– gun with, follow
gen– (someone) jie\ gun … jee-eh borrow from (someone) (to)
gen– wo\/ lai/ gun waw lie follow me
gong– goong labor
gong– goong work
gong– bao\/ ji– ding– goong bow jee deeng chicken, diced with paprikas
gong– cheng/ shi– goong chuung shr engineer
gong– fu goong fuu time, leisure
gong– gong\ qi\ che– goong goong tchee chuh bus, public
gong– ren/ goong wren worker
gong– si– goong suh company
gong– yuan/ goong ywen park
gong– zuo\ goong zwaw job
gong– zuo\ goong zwaw work
gua– feng– gwah fuung wind blow
Guang\/ dong– gwahng doong Canton
gui\ gway expensive
Gui\ xing\? gway sheeng What is your name?
guo/ gwaw country
guo/ gwaw nation
guo/ jia– gwaw jee–ah homeland
guo\ gwaw pass, exceed, crossover (to)
guo\ (after a verb) gwaw (experiential suffix to verb)
guo\/ zhi– gwaw jr fruit juice
   
H
hai/ high additionally, in addition
hai/ high more
hai/ high still
hai/ mei/ (verb) ne high may … nuh still not yet (verb)
hai/ mei/ you\/ high may yoe have, still don't
hai/ shi high shr or (still is)
hai/ yao\ high yow want, still
hai/ you\/ high yoe have, still
hai/ zi high dzuh children
hai\/ high ocean
hai\/ bian– high bee–in beach
(hai\/) yang/ high yahng ocean
Han/ guo/ hahn gwaw Korea
Han/ guo/ ren/ hahn gwaw wren Korean people
han\ hahn and
Hao/ jiu\/ bu/ jian\. how jeo buu jee–in Haven't seen you for a long time. (good long time no see)
hao/ you/ niu/ rou\ how yoe neo roe beef with oyster sauce
hao\ how day of the month
hao\ ma\/ how mah number
hao\/ how good, well, fine, OK
hao\/ chi– how chr delicious
hao\/ kan\ how kahn good–looking (to be)
Hao\/ ma? how mah OK?
he– huh drink (to)
he– tang– huh tahng eat or drink soup
hei– hay black color
hei– bai/ hay buy black and white
hei– ban\/ hay bahn blackboard
hen\/ hin very
hen\/ hin rather, really
hen\/ duo– hin dwaw very many
hong/ hoong red
hong/ luo/ bo/ hoong lwaw bwoh carrot
hong/ lu\ deng– hoong luu duung traffic lights
hong/ se\ hoong suh red color
hou\ hoe rear
hou\ bian– hoe bee–in back of edge, in
hou\ mian\ hoe mee–in behind
hou\ mian\ hoe mee–in back of surface, in
hou\ nian/ hoe nee–in year, two from now
hou\ tian– hoe tee–in day, after tomorrow
hou\ tou hoe toe back of, in
hu/ huu lake
Hu/ bei\/ huu bay Hupeh province (lake north)
hu/ jiao– fen\/ huu jee–ow fin pepper
Hu/ nan/ huu nahn Hunan province (lake south)
hu\ shi\ huu shr nurse
hu\ zhao\ huu jow passport
hua\ hwah language (used after country name)
hua\ hwah speech
hua– hwah flower
huang/ se\ hwahng suh yellow color
hui/ jia– hway jee–ah return home (to)
hui/ lai/ hway lie return, come back (to)
hui/ wen/ zhen– hway wun jun clip, paper
hui\ hway able to
hui\ hway can
hui\ hway know how (to)
huo\ shi\ hwaw shr or
huo\/ hwaw fire
huo\/ che– hwaw chuh train
huo\/ che– zhan\ hwaw chuh jahn train station
   
J
ji\ suan\ ji– jee swahn jee calculator (counting machine)
ji\/ jee how many (less than ten)
Ji\/ dian\/ zhong–? jee dee–in joong What time (is it)? [How many time?]
ji\/ ge\ jee guh how many things?
ji\/ wei\ jee way how many people?
ji– jee chicken
ji– dan\ jee dahn egg
jia– jee–ah home
jia– ren/ jee–ah wren family
jian\ jee–in meet (people)
jian\ jee–in see (people)
jian\ jee–in (measure for clothes)
jiang\/ (shuo–) jee–ahng shwaw speak
jiang– jee–ahng (future tense, used before verb)
jiang– jee–ahng ginger
jiao\ jee–ow called (to be)
jiao\ shi\ jee–ow shr classroom
jiao\/ jee–ow feet
jiao\/ jee–ow horn
jiao\/ ta\ che– jee–ow tah chuh bicycle
jiao– shui\/ jee–ow shway glue
jie/ hun– jee–eh hwun married (to be)
jie\ gei\/ jee-eh gay lend (to)
jie\ mo jee–eh mwoh mustard, ground
jie\ shao\ jee–eh shou introduce (to)
jie\/ jie jee–eh jee–eh sister, older
jie– jee–eh street
jin\ lai/ jeen lie recently
jin– nian/ jeen nee–in year, this
jin– tian– jeen tee–in day, this
jin– tian– jeen tee–in today
jing\ zi jeeng dzuh mirror
jing\/ cha/ jeeng chah policeman
jiu\ jeo definitely
jiu\ jeo indeed
jiu\ jeo merely
jiu\ jeo only
jiu\ jeo precisely
jiu\ jeo old
jiu\ jeo used
jiu\ dao\ le jeo dow luh arrive, then
jiu\/ jeo (number) nine
jiu\/ yue\ jeo yu–eh September
ju/ se\ juu suh orange
   
K
ka– fei– kah fay coffee
kai– kigh drive (to)
kai– kigh open (to)
kai– kigh turn on (to)
kai– hui\ kigh hway meeting, attend a (to)
kan\ kahn look (to)
kan\ dao\ kahn dow catch sight of (to)
kan\ kan\ kahn kahn look at, take a
kan\ qi\/ lai kahn tchee lie appear (to)
kan\ shu– kahn shuu read books
ke\/ ai\ kuh eye cute
ke\/ ai\ kuh eye lovely
ke\/ le\ kuh luh cola
ke\/ shi\ huh shr but
ke\/ yi\/ kuh ee can
ke\/ yi\/ kuh ee may
ke\/ yi\/ kuh ee permission
Ke\/ yi\/ ma? kuh ee mah Is it all right?
kong– zhong– xiao\/ jie\/ koong joong shee-ow jee-eh stewardess
kou\/ koe entrance
kou\/ koe mouth
kou\/ koe opening
ku\ zi\/ kuu dzuh pants
kuai\ kwie fast
kuai\ kwie quick
kuai\ kwie dollar, (measure for money)
kuai\ kwie lump
kuai\ kwie piece
kuai\ ji\ shi– kwie jee shr C.P.A., certified public accountant
kuai\ zi kwie dzuh chopsticks
kuan– kwahn wide
   
L
lai/ lie come, come here (to)
lan/ lahn blue
lan/ se\ lahn suh blue color
lao\/ ban\/ lou bahn boss
lao\/ shi– lou shr teacher
le luh (past tense, change of condition; used at end of sentence)
lei\ lay tired (to be)
leng\/ luung cold
leng\/ qi\ luung tchee air, cold
li\ lee force
li\ lee power
li\ lee strength
li\/ lee inside
li\/ bai\ (xing– qi/) lee buy week
li\/ bian– lee bee–in inside edge
li\/ mian\ lee mee–in inside surface
li\/ tou lee toe inside
li\/ wu\ lee wuu gift
li\/ wu\ lee wuu present
lian\/ lee–in face
liang/ kuai\ lee–ahng kwie cool, comfortably
liang\ lee–ahng bright, shining
liang\/ lee–ahng couple, a
liang\/ lee–ahng pair, a
liang\/ lee–ahng two of
liang\/ ge\ lee–ahng guh two of …
liang\/ tian– lee–ahng tee–in (number) two (measure)
lin/ leen forest
ling/ leeng (number) zero
ling\/ dai\ leeng die tie
liu/ xia\ leo shee-ah leave (to)
liu\ leo (number) six
liu\ yue\ leo yu–eh June
liu\/ ding– leo deeng orange
liu\/ ding– zhi– leo deeng jr orange juice
lu\ luu road
lu\ ren/ luu wren stranger, wayfarer
lu\ se\ luu suh green color
lu\ shi– luu shr attorney
lu\ shi– luu shr lawyer
lu\ ying\/ dai\ luu eeng die videotape
lu\ yin– dai\ luu een die cassette tape
lu\/ xing/ luu sheeng travel (to)
   
M
ma mah (question particle; used at end of sentence)
ma\/ mah horse
ma\/ che– mah chuh horsecart
ma\/ ling/ shu\/ mah leeng shuu potato
ma\/ ma\/ hu– hu– mah mah huu huu so–so
ma– ma mah mah mother
mai\ my! sell (to)
mai\/ my buy (to)
mai\/ gei\/ my gay bought for
mai\/ gei\/ wo\/ my gay waw bought and gave to me
man\ yi\ dian\/ mahn ee dee–in slower, be
mang/ mahng busy (to be)
mao/ mou dime
mao/ mou feather
mao/ mou fur
mao/ mou hair, body
mao/ bi\/ mou bee brush for writing
mao/ yi– mou ee sweater
mao\ zi\/ mou dzuh hat, cap
mei/ may not, not yet
mei/ mao/ may mou eyebrow
mei/ you\/ may yoe have, don't (negates completed action)
mei/ you\/ wen\ ti/ may yoe wun tee problem, no
mei/ you\/ wen\ ti/ may yoe wun tee question, no
mei\ mei may may sister, younger
mei\/ may beautiful
mei\/ may each, every
Mei\/ guo/ may gwaw America
Mei\/ guo/ may gwaw United States
Mei\/ guo/ ren/ may gwaw wren American people
men mun (pluralizing suffix)
men/ mun door
men/ mun gate
mi/ lu\ me luu lost, become (to)
mi\ shu– me shuu secretary
mi\/ me rice, uncooked
mi\/ fan\ me fahn rice, cooked
mian\ mee–in noodles
mian\ mee–in surface
mian\ bao– mee–in bow bread
mian\ fen\/ mee–in fin flour
miao\/ (zhong–) mee–ow joong seconds
ming/ meeng bright
ming/ nian/ meeng nee–in year, next
ming/ pian\ meeng pee–in card, business
ming/ tian– meeng tee–in day, tomorrow
Ming/ tian– jian\. meeng tee–in jee–in See you tomorrow.
ming/ zi\ meeng dzuh name, first
mo\ mwoh ink stick
mo\ shui\/ mwoh shway ink
Mo\ xi– ge– mwoh she guh Mexico
Mo\ xi– ge– ren/ mwoh she guh wren Mexican people
mu\ muu eye
mu\ muu tree
mu\ muu wood
   
N
na\ nah that
na\ li\/ nah lee there
na\/ nah what?
na\/ nah which
na\/ ge nah guh which one
na\/ li\/ nah lee where?
na\/ xie– nah shee–eh which (plural)
nai\/ nigh milk
nan/ nahn south
nan/ bian– nahn bee–in south side
nan/ hai/ zi nahn high dzuh boy
Nan/ mei\/ zhou– nahn may joe South America
nan/ peng/ you\/ nahn puung yoe boyfriend
nar\ nahr there
nar\/ nahr where?
ne nuh How about …? (question particle; used at end of sentence)
nei\ nay that
nei\ yi– ku\ nay ee kuu underwear
nei\/ nay what?
nei\/ nay which
neng/ nuung be able to (to)
ni\/ nee you (singular)
Ni\/ da\/ zuo\ le. Nee dah zwaw luh You dialed the wrong number.
ni\/ de nee duh your (singular)
ni\/ men/ nee mun you (plural)
ni\/ men/ de nee mun duh your (plural)
Ni\/ ne? nee nuh How about you?
ni\/ zi\ ji\/ nee dzuh jee yourself
nian/ nee–in year
nin/ neen you (polite)
ning/ meng/ neeng muung lemon
niu/ neo cow
niu/ neo ox
niu/ nai\/ neo nigh milk, cow's
niu/ you/ neo yoe butter
nu\/ nuu female
nu\/ er/ nuu urh daughter
nu\/ hai/ (zi) nuu high dzuh girl
nu\/ peng/ you\/ nuu puung yoe girlfriend
nu\/ ren/ nuu wren woman
nuan\/ huo/ nwahn hwaw warm
   
O
Ou– zhou– oh joe Europe
   
P
pan/ zi pahn dzuh plate
peng/ you\/ puung yoe friend
pi/ pee leather
pi/ bao– pee bow purse
pi/ dai\ pee die belt, leather
pi/ jia/ zi\/ pee jee–ah dzuh wallet, leather
pi/ xie/ pee she–eh shoes, leather
pian/ yi pee–in ee cheap
piao\ liang pee–ow lee–ahng smart
piao\ liang\ pee–ow lee–ahng pretty
pin– pan/ peen pahn fish, assorted cold
ping/ guo\/ peeng gwaw apple
ping/ guo\/ zhi– peeng gwaw jr apple juice
pu/ tao/ puu tou grapes
pu/ tou/ you\ puu toe yoe grapefruit
   
Q
qi/ tchee ride astride (to)
qi\ che– tchee chuh vehicle
qi\ shui\/ tchee shway soda
qi\/ chuang/ tchee chwahng get up from bed
… qi\/ lai tchee lie (verb) taking place
qi– tchee (number) seven
qi– yue\ tchee yu–eh July
qian/ tchee–in money
qian/ tchee–in front
qian/ bian– tchee–ah bee–in front of edge, in
qian/ mian\ tchee–ah mee–in front of surface, in
qian/ nian/ tchee–in nee–in year, two ago
qian/ tian– tchee–in tee–in day, before yesterday
qian/ tou tchee–ah toe front of, in
qian– tchee–in (number) thousand
qian– bi\/ tchee–in bee pencil
qian– wan\ tchee–in wahn (number) ten million (use 1 wan)
qian– wan\ wan\ tchee–in wahn wahn (number) hundred billion (use 1 wan wan)
qian– zheng\ tchee–in juung visa
qiao\/ ke\ li\ tchee–ow kuh lee chocolate
qing\/ tcheeng ask (to)
qing\/ tcheeng invite (to)
qing\/ tcheeng please
qing\/ tcheeng request (to)
Qing\/ wen\ tcheeng wun May I ask?
qing– cai\ tcheeng tsigh vegetable
qing– chen/ tcheeng chun morning, early 3am to 6 am
qiu– tian– tcheo tee–in autumn, fall season
qu\ tchuu go, go there (to)
qu\ nian/ tchuu nee–in year, last
qu\ wan/ tchu wahn go play, go out and have fun (to)
qun/ zi\/ tchwun dzuh skirt
   
R
re\ ruh hot
ren/ wren man
ren/ wren people
ren/ wren person
ren/ li\ che– wren lee chuh ricksha
ren\ shi\ wren shr know someone (to)
ri\ rr sun
Ri\ ben\/ rr bin Japan
Ri\ ben\/ ren/ rr bin wren Japanese people
Ri\ wen/ rr wun Japanese language, literature
   
S
san– sahn (number) three
san– jiao\/ xing/ sahn jee–ow sheeng triangle
san– ke\ (zhong–) sahn kuh joong quarter hour, third
san– yue\ sahn yu–eh March
sha– la– shah lah salad
shan– shahn mountain, hill
Shan– dong– shahn doong Shantung province (mountains east)
shan– shang\ shahn shahng mountain, on the
Shan– xi– shahn she Shansi province (mountains west)
shang\ shahng ascend (to)
shang\ shahng go up (to)
shang\ shahng to (go)
shang\ shahng get on (to)
shang\ shahng top
shang\ ban– shahng bahn office, go to (to)
shang\ ban– shahng bahn on duty, go (to)
shang\ ban– shahng bahn work, go to (to)
shang\ bian– shahng bee–in above edge
shang\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shahng guh sheeng tchee / lee buy week, last
shang\ ge yue\ shahng guh yu–eh month, last
shang\ ke\ shahng kuh go to class (to)
shang\ mian\ shahng mee–in above surface
shang\ shang\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shahng shahng guh sheeng tchee / lee buy week, two ago
shang\ shang\ ge yue\ shahng shahng guh yu–eh month, two ago
shang\ tou shahng toe above, upper part
shang\ wu\/ shahng wuu noon, before 9 am to 11 am
shang– ren/ shahng wren businessman
shao\/ shou few
shao\/ shou little
shei/ shay who
shei/ de shay duh whose
shen/ me shuun muh what?
shen/ me shi/ hou\ shuun muh shr hoe when?
shen/ mo shuun–mwoh what?
shen– ti\/ shuun tee body
shen– ti\/ hao\/ shuun tee how healthy (for people)
sheng– shuung birth to, give (to)
sheng– shuung born (to be)
sheng– ri\ kuai\ le\ shuung rr kwie luh birthday, happy
sheng– ri\ shuung ruh birthday
sheng– zi\ shuung dzuh vocabulary
shi/ shr (number) ten
shi/ er\ shr urh (number) twelve
shi/ er\ yue\ shr urh yu–eh December
shi/ hou shr hoe time (by clock or calendar)
shi/ wan\ shr wahn (number) hundred thousand (use 1 wan)
shi/ wan\ wan\ shr wahn wahn (number) billion (use 1 wan wan)
shi/ yi– shr ee (number) eleven
shi/ yi– yue\ shr ee yu–eh November
shi/ yue\ shr yu–eh October
shi/ zi\ lu\ kou\/ shr dzuh luu koe crossroad junction
shi\ shr be (to), am, is, are, was, were
shi\ shr yes (in response to are you…?)
shi\ a! shr ah yes
shi\ wu\ suo\/ shr wuu swaw office (for lawyer, accountant)
shou\/ show hand
shou\/ biao\/ show bee–ow watch
shou\/ gong– show goong handicraft
shou\/ tao\ show tou gloves
shou\/ zhi\/ show jr finger
shu\ shuu tree
shu\ ye\ (zi) shuu yeh dzuh tree leaf
shu– shuu book
shu– cai\ shuu tsigh vegetable
shu– fu/ shuu fuu comfortable
shui\ jiao\ shway jee–ow sleep (to)
shui\ wu\/ jiao\ shway wuu jee–ow take a nap (to)
shui\/ shway water
shui\/ guo\/ shway gwaw fruit
shuo– shwaw say (to)
shuo– shwaw speak (to)
shuo– shwaw talk (to)
si\ suh (number) four
si\ ji\ suh jee seasons, four (of the year)
si\ yue\ suh yu–eh April
song\ soong give a gift, escort (to)
su\ cai\ suu tsigh vegetable dish
su\ jiao– dai\ suu jee–ow die plastic bag (Taiwan)
su\ liao\ dai\ suu lee–ow die plastic bag (China)
Su– lian/ suu lee–in Russia
Su– lian/ ren/ suu lee–in wren Russian people
suan\ swahn garlic
suo\/ swaw (measure for buildings)
suo\/ yi\/ swaw ee so
suo\/ yi\/ swaw ee therefore
   
T
ta– tah he, him, she, her, it
ta– de tah duh his, hers, its
ta– men/ tah mun they, them
ta– men/ de tah mun duh their
ta– zi\ ji\/ tah dzuh jee himself, herself
tai\ tie too
tai\ bang\ le tie bahng luh great
tai\ leng\/ tie luung cold, too
tai\ re\ tie ruh hot, too
tai\ tai tie tie wife, Mrs.
tai\ wan\/ tie wahn late, too
tai\ yang/ tie yahng sun
tang/ tahng sugar, candy
tang– chi/ tahng chr spoon
tao/ zi\/ tou dzuh peach
tian/ tee–in field, farmland
tian/ dian\/ tee–in dee–in dessert (sweet)
tian– tee–in day
tian– tee–in sky
tian– qi\ tee–in tchee weather
tian– tian– tee–in tee–in day, every
tiao/ tee–ow (measure for long, narrow objects; roads)
tong/ xue/ toong shu-eh classmate
tou toe (substantive suffix used with location word)
tou/ toe head
tou/ fa\/ toe fah hair
tu\/ tuu dust
tu\/ tuu earth
tu\/ tuu soil
tui\/ tway leg
   
W
wa\ zi\/ wah dzuh socks
wai\ wigh outside
wai\ bian– wigh bee–in outside edge
wai\ guo/ wigh gwaw foreign country
wai\ mai\ wigh my to go (food; means sell outside)
wai\ mian\ wigh mee–in outside surface
wai\ tou wigh toe outside
wan/ wahn fun, have (to)
wan/ wahn play, (to)
wan\ wahn (number) ten thousand
wan\ wan\ (yi\) wahn wahn (number) hundred million (use 1 wan wan)
wan\/ wahn bowl
wan\/ wahn late (to be)
wan\/ fan\ wahn fahn dinner
wan\/ shang\ wahn shahng evening 6 pm to 11 pm
wang/ wahng king
wang\ (ji\) wahng jee forget (to)
wang\ le wahng luh forgot
wang\/ wahng toward
wei/ jin– way jeen scarf
wei\ way hello (to answer phone)
wei\ way (measure for people, polite form)
wei\ shenme/ way shuun mah why (used at beginning of sentence)
wen/ wun language
wen/ wun literature
wen/ wun writing
wen\ wun ask (a question, to)
wen\ wun inquire (to)
wen\ ti/ wun tee problem
wen\ ti/ wun tee question
wo\/ waw I, me
Wo\/ bu\ zhi– dao\. waw buu jr dow I don't know.
wo\/ de waw duh my, mine
wo\/ men/ waw mun we, us
wo\/ men/ de waw mun duh ours
wo\/ zi\ ji\/ waw dzuh jee myself
wu\/ wuu (number) five
wu\/ fan\ wuu fahn lunch
wu\/ yue\ wuu yu–eh May
wu– zi wuu dzuh room
   
X
xi\/ huan– she hwahn like (to)
xi– she west
Xi– ban– ya/ she bahn yah Spain
Xi– ban– ya/ ren/ she bahn yah wren Spanish people
xi– bian– she bee–in west side
xi– gai\ she guy knee
xi– guan\/ she gwahn straw
xi– gua– she gwah watermelon
xi– wang\ she wahng hope, wish (to)
xi– zhuang– she jwahng suit
xia\ shee–ah below
xia\ shee–ah bottom
xia\ ban– shee–ah bahn return from work (to)
xia\ bian– shee–ah bee–in below edge
xia\ ci\ shee–ah tsu time, next
xia\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shee–ah guh sheeng tchee / lee buy week, next
xia\ ge yue\ shee–ah guh yu–eh month, next
xia\ ke\ shee–ah kuh dismiss the class (to)
xia\ mian\ shee–ah mee–in below surface
xia\ tian– shee–ah tee–in summer season
xia\ tou shee–ah toe below, lower part
xia\ wu\/ shee–ah wuu afternoon 1 pm to 6 pm
xia\ xia\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shee–ah shee–ah guh sheeng tchee / lee buy week, two from now
xia\ xia\ ge yue\ shee–ah shee–ah guh yu–eh month, two from now
xia\ xue\/ shee–ah shu–eh snow
xia\ yu\/ shee–ah yuu rain
xian\ zai\ shee–in zigh now
Xian\ zai\ shi\ shen/ma shi/ hou\? shee–in zigh shr shuun mah shr hoe Now what time (is it)?
xian– shee–in first
xian– sheng– shee–in shuung Mister, sir, husband, gentleman
xian– … zai\ shee–in … zigh first … and then
xiang\ pi/ ca– shee–ahng pee tsah eraser for paper
xiang\ … yi/ yang\ shee–ahng … ee yahng as same as
xiang\/ shee–ahng plan to (to)
xiang\/ shee–ahng think of (to)
xiang\/ qi\/ lai/ le shee–ahng tchee lie luh remember now
Xiang– gang\/ shee–ahng gahng Hong Kong
xiang– jiao– shee–ahng jee–ow banana
xiang– su– ya– shee-ahng suu yah duckling, crisp pepperskin
xiao\/ shee–ow small
xiao\/ chi– shee–ow chr snack (street stand)
xiao\/ jie\/ shee–ow jee–eh daughter, little sister
xiao\/ jie\/ shee–ow jee–eh girl, young lady
xiao\/ jie\/ shee–ow jee–eh Miss, store assistant
xiao\/ shi/ shee–ow shr hour of time
xiao\/ tui\/ shee–ow tway calf
xiao– ye\ shee–ow yeh snack (before bed)
xie/ zi\/ she–eh dzuh shoes
xie\ xie she she–eh thank you
xie\/ she–eh write (to)
xin\ sheen letter (as in mail)
xin\ feng– sheen fuung envelope
xin– sheen heart
xin– sheen new
xing/ sheeng OK
xing/ sheeng shape
xing\ sheeng called (to be)
xing\ sheeng named (to be)
xing\ sheeng name, last
xing– qi/ (li\/ bai\) sheeng tchee week
xing– qi/ er\ (li\/ bai\ er\) sheeng tchee urh Tuesday
xing– qi/ liu\ (li\/ bai\ liu\) sheeng tchee leo Saturday
xing– qi/ san– (li\/ bai\ san–) sheeng tchee sahn Wednesday
xing– qi/ si\ (li\/ bai\ si\) sheeng tchee suh Thursday
xing– qi/ tian (li\/ bai\ tian) sheeng tchee tee–in Sunday
xing– qi/ wu\/ (li\/ bai\ wu\/) sheeng tchee wuu Friday
xing– qi/ yi– (li\/ bai\ yi–) sheeng tchee ee Monday
xiu– xi sheo she rest (to)
xue/ shu–eh learn, study (to)
xue/ sheng– shu–eh shuung student, pupil
   
Y
ya/ chi\/ yah chr teeth
ya/ qian– yah tchee–in toothpick
ya/ yi– yah ee dentist
Ya\/ zhou– yah joe Asia
yan/ yahn salt
yan/ yahn speech
yan/ yahn word
yan/ se\ yahn suh color
yan\ tai/ yahn tie ink stone
yan\/ jing\ yahn jeeng eyeglasses
yan\/ jing– yahn jeeng eye
yao\ yow want (to)
yao\ shi\ yow shr if
ye\ li\/ yeh lee night 11 pm to 3 am
ye\/ yeh also
ye\/ yeh too
yi/ gong\ ee goong altogether
yi/ gong\ ee goong in all
yi/ ke\ (zhong–) ee kuh joong quarter hour, first
yi/ xia\ ee shee–ah moment/little while, in a
yi/ yang\ ee yahng alike
yi/ yang\ ee yahng same
Yi\ da\ li\ ee dah lee Italy
Yi\ da\ li\ ren/ ee dah lee wren Italian people
yi\ dian\/ ee dee–in little bit, a
yi\ qi\/ ee tchee together
yi\ shuang– ee shwahng pair
yi\/ hou\ ee hoe after, afterwards
yi\/ jing– ee jeeng already
yi\/ qian/ ee tchee–in before
yi– ee (number) one
yi– fu/ ee fuu clothes, dress
yi– ge ee guh one of (used with verb to be)
yi– ge yue\ ee guh yu–eh one month
yi– hui\/ er ee hway urh moment/little while, in a
yi– sheng– ee shuung doctor
yi– yuan\ ee ywen hospital
yi– yue\ ee yu–eh January
Yin\ du\ een duu India
Yin\ du\ ren/ een duu wren Indian people
ying– eeng brave
ying– gai– eeng guy should, ought to
Ying– guo/ eeng gwaw England
Ying– guo/ ren/ eeng gwaw wren English people
ying– han\ zi\ dian\/ eeng hahn dzuh dee–in dictionary, English–Chinese
Ying– wen/ eeng wun English language, literature
yong\ yoong use (to)
you/ piao\ yoe pee–ow stamp, postage
you/ yong\/ yoe yoong swim (to)
you\ yoe again (past)
you\ yoe also
you\ yoe right (in direction)
you\ bian– yoe bee–in right side, at the
you\ zhuan\/ yoe jwahn turn right
you\ … you\ yoe … yoe both … and
you\/ yoe have (to)
yu/ yuu fish
yuan/ xing/ ywen sheeng circle
yuan/ zi\/ bi\/ ywen dzuh bee pen, ball–point
yuan\ yi\ ywen ee willing to
yue\ yu–eh month
yue\ yu–eh moon
yue\ liang\ yu–eh lee–ahng moon
Yue\ nan/ yu–eh nahn Viet Nam
Yue\ nan/ ren/ yu–eh nahn wren Vietnamese people
   
Z
zai\ tsai (future again)
zai\ zigh at
zai\ zigh be at
zai\ zigh in
zai\ zigh on
zai\ zigh occupy
zai\ (place)de (direction)bian– zigh …duh …bee–in direction from one place to another
Zai\ jian\. zigh jee–in Good bye. (again see)
zai\ … han\ …de zhong– jian– zigh … hahn duh joong jee–in between in, middle
zai\ … hou\ bian– zigh … hoe bee–in back of edge, in; rear
zai\ … hou\ mian\ zigh … hoe mee–in back of surface, in; rear
zai\ … hou\ tou zigh … hoe toe back of, in; rear
zai\ … li\/ bian– zigh … lee bee–in inside edge
zai\ … li\/ mian\ zigh … lee mee–in inside surface
zai\ … li\/ tou zigh … lee toe inside
zai\ … qian/ bian– zigh … tchee–ah bee–in front of edge, in
zai\ … qian/ mian\ zigh … tchee–ah mee–in front of surface, in
zai\ … qian/ tou zigh … tchee–ah toe front of, in
zai\ … shang\ bian– zigh … shahng bee–in above edge
zai\ … shang\ mian\ zigh … shahng mee–in above surface
zai\ … shang\ tou zigh … shahng toe above, upper part
zai\ … wai\ bian– zigh … wigh bee–in outside edge
zai\ … wai\ mian\ zigh … wigh mee–in outside surface
zai\ … wai\ tou zigh … wigh toe outside
zai\ … xia\ bian– zigh … shee–ah bee–in below edge
zai\ … xia\ mian\ zigh … shee–ah mee–in below surface
zai\ … xia\ tou zigh … shee–ah toe below, lower part
zai\ … you\ bian– zigh … yoe bee–in right side, at the
zai\ … zuo\/ bian– zigh … zwaw bee–in left side, at the
zao\/ zow good morning
zao\/ chen/ zow chun morning 6 am to 9 am
zao\/ fan\ zow fahn breakfast
zen\/ ma zou\/ zen mah zoe how do you go, get there
Zen\/ me yang\? zen muh yahng How about …?, How's everything?
zhai\/ jigh narrow
zhang\ dan– jahng dahn check, bill (restaurant)
zhang\/ jahng grow
zhang– jahng flat
zhang– jahng (measure for flat objects)
zhao\ gu\ jow guu take care of (to)
zhao\/ jow look for (to)
zhao\/ jow seek (to)
zhao\/ jow visit (to)
zhe\ juh this
zhe\ ge juh guh this one
zhe\ li\/ juh lee here
zhe\ xie– juh shee–eh these
zhei\ jay this
zhei\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) jay guh sheeng tchee / lee buy week, this
zhei\ ge yue\ jay guh yu–eh month, this
zhen– jun really
zhen– de jun duh real, is
zhen– de jun duh true, is
Zhen– de ma? jun duh mah Is that true?
zhen– shi\ jun shr really is
zheng\ hao\/ juung how exactly at the right moment
zheng\ zai\ juung zigh just in the midst of doing something
(used before a verb to form a progressive)
zher\ jurh here
zhi/ er/ jr urh nephew
zhi/ nu\/ jr nuu niece
zhi/ ye\ fu\ nu\/ jr yeh fuu nuu woman, career
zhi\/ jr paper
zhi\/ shi\ jr shr just
zhi\/ shi\ jr shr only
zhi– jr juice
zhi– jr (measure for long slender objects)
zhi– dao\ jr dow know that …, know a fact (to)
zhi– piao\ jr pee–ow check (money)
zhong– joong clock
zhong– joong middle
zhong– can– joong tsahn Chinese food
Zhong– guo/ joong gwaw China, Chinese (country)
Zhong– guo/ zi\ joong gwaw dzuh Chinese character
zhong– jian– joong jee–in between in
Zhong– mei\/ zhou– joong may joe Central America
Zhong– shan– joong shahn Sun Yatsen (middle mountain)
zhong– tou/ joong toe hour of time
Zhong– wen/ joong wun Chinese language, literature
zhong– wu\/ joong wuu noon time 11 am to 1 pm
zhou– joe state (political area)
zhu\ juu bless
zi\ dian\/ dzuh dee–in dictionary
zi\ ji\/ dzuh jee self
zi\ xing/ che– dzuh sheeng chuh bicycle
zi\/ dzuh child
zi\/ dzuh son
zi\/ se\ dzuh suh purple color
zou\/ zoe go (to)
zou\/ zoe leave (to)
zou\/ ba zoe bah let's go
zu\/ cheng/ zuu chuung form (to), compose, constitute
zu– zuu rent (to)
zui\ zway (best)
zui\ zway most
zui\ jin\ zway jeen recently
zui\ jin\ zway jeen lately
zui\/ ba– zway bah mouth
zuo/ tian– zwaw tee–in day, yesterday
zuo\ zwaw do (to)
zuo\ zwaw make (to)
zuo\ zwaw sit (to)
zuo\ fan\ zwaw fahn cook (to)
zuo\ gong– zuo\ zwaw goong zwaw work, do (to)
zuo\ ju\ zi zwaw juu dzuh make sentence (to)
zuo\ shi\ zwaw shr work, have a job; handle affairs (to)
zuo\/ zwaw left (in direction)
zuo\/ bian– zwaw bee–in left side, at the

Website designed and created by John Nicholson
Copyright © 1997-2012 John Nicholson.   All rights reserved.
This website may not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means,
electronic or mechanical, without express written permission of John Nicholson.