Class & Contact Information
Experience & Testimonials
English–Chinese Dictionary
Chinese–English Dictionary
Relative Words
Basic Conversation
Pronunciation Guide
Interactive Chinese Book
Interactive Chinese Characters
Basic Conversation
  
English Mandarin Pinyin
 
Greetings
Hello (How are you?)Ni/   hao\/.
Good morning.Zao\/shang\   hao\/.   -or-   Zao\/an—.
Good afternoon.Xia\wu\/   hao\/.   -or-   Wu\/an—.
Good evening.Wan\/shang\   hao\/.   -or-   Wan\/an—.
Good night.Wan\/an—.
Good-bye.Zai\   jian\.
See you soon.Hui/   tou/   jian\.
See you later.Yi\huir\/   jian\.
See you later.Dai—huir\/   jian\.
See you tomorrow.Ming/tian—   jian\.
I hope to meet you again.Xi—wang\   wo\/men   zai\   jian\mian\.
I'll miss you.Wo\/   hui\   xiang\/nian\   ni\/de.
Hello (on the phone)Wei\.   -or-   Wei/.

I am American.Wo\/   shi\   Mei\/guo/   ren/.
My name is ____.Wo\/   jiao\   _____.
What is your family name?Gui\   xing\?
What is your surname?Ni\/   xing\   shen/me?
What is your first name?Ni\/   jiao\   shen/me   ming/zi?
Nice meeting you.Hen\/   gao—xing\   ren\shi   ni\/.
I am glad to meet you.Hen\/   gao—xing\   ren\shi   ni\/.
Glad to meet you.Zhen—   gao—xing\   ren\shi   ni\/.
It's been a long time since we last met.Hao\/jiu\/   mei/   jian\le.
Long time no see.Hao\/jiu\/   bu/jian\.
I am really pleased to see you.Wo\/   zhen—   gao—xing   jian\dao\   ni\/.
I am very pleased to have met you.Hen\/   gao—xing\   yu\dao\   ni\/.
I've brought you a small present.Wo\/   gei\/   ni\/   dai\lai/   yi/ge   xiao\/   li\/wu\.
I know a little Chinese.Wo\/   hui\   yi\dianr\/   Zhong—wen/.
I don't understand.Wo\/   ting—   bu\   dong\/.
Can you say that again?Ni\/   neng/   zai\   shuo—   yi—bian\   ma?
Say it again.Zai\   shuo—   yi—bian\.
Please speak more slowly.Qing\/   shuo—   man\   yi\dian\/.

Excuse me.   (I'm sorry.)Dui\   bu\   qi\/.
I'm sorry.Qing\/   yuan/liang\.
I'm sorry.Bao\   qian\.
May I ask you a question?Wo\/   neng/   wen\   ni\/   yi/ge   wen\ti/   ma?
May I ask …Qing\/   wen\ …
Please tell me …Qing\/   gao\su\   wo\/ …
Please tell me how to get to _____Qing\/   gao\su\   wo\/   _____   zen\/me zou\/.
Where is _____?_____   zai\   na\/li\/?
Would you help me?Ni\/   neng/   bang—   wo\/   yi/xia\   ma?
Can I help you?Xu—yao\   wo\/   bang—mang/   ma?
What's the matter?Zen\/me   hui/   shi\?
That's too bad.Zao—le.
Can be done.Ke\/yi\/.   -or-   Xing/.
Can't be done.Bu\   ke\/yi\/.   -or-   Bu\   xing/.

Thank you.Xie\xie\.
Thank you very much.Shi/fen—   gan\/xie\.   -or-   Hen\/   xie\xie   ni\/.
Thank you for all you've done for me.Xie\xie\   ni\/   wei\   wo\/   suo\/   zuo\de   yi/qie\.
Thank you for your kindness, I appreciate it very much.Xie\xie\   ni\/de   hao\/yi\,   wo\/   xin—ling\/le.
Thank you for your hospitality.Xie\xie\   ni\/de   zhao—dai\.
You're welcome.Bu/yao\   ke\qi\.
That's all right.Mei/   guan—xi.
OK!Xing/!
Good!Hao\/!
Not good!Bu\   hao\/!
Very good!Tai\   hao\/le!
Excellent!Hao\/   ji/le!
Extremely good!Bang\   ji/le!
Wonderful!Tai\   jing—cai\/le!
Delicious!Wei\dao\   hao\/   ji/le!   -or-   Zhen—   hao\/chi—.
I like _____.Wo\/   xi\/huan—   _____.
I don't like _____.Wo\/   bu\   xi\/huan—   _____.
I like it very much.Wo\/   hen\/   xi\/huan—.
I like _____ very much.Wo\/   hen\/   xi\/huan—   _____.
Won't do!Bu\   xing/!
Ridiculous!Jian\/zhi/   ke\/xiao\   ji/le!
That's too bad!Zhen—   zao—   gao—!

I'm here.Wo\/   lai/le.
Welcome.Huan—ying/.
Please, come in.Qing\/   jin\.
Please, sit down.Qing\/   zuo\.
Make yourself at home.Bu/yao\   ke\qi\.
Excuse me.   (Please make way.)Qing\/   rang\   yi/rang\.
Look out!   (Be careful!)Xiao\/   xin—!
  
 
Shopping
Do you have _____?Ni\/   you\/   _____   ma?
Do you have _____?Ni\/   you\/   mei/   you\/   _____?
I want _____.Wo\/   yao\   _____.
I don't want _____.Wo\/   bu/   yao\   _____.
This one is very nice.Zhe\ge   hen\/   hao\/.
It's really beautiful.Zhen—shi\   piao\liang\   ji/le.
I'll buy this one.Wo\/   yao\   zhe\ge.
How much does it cost?Duo—shao\/   qian/?
It's too expensive.Tai\   gui\le.
Can you lower the price a little bit?Neng/   pian/yi   yi\dianr\/   ma?
I can't affort it.Wo\/   mai\/   bu\   qi\/.
Sorry, I don't want this.Dui\   bu\   qi\/   wo\/   bu/yao\le.
It's a deal.Cheng/   jiao—le.

Website designed and created by John Nicholson
Copyright © 1997-2012 John Nicholson.   All rights reserved.
This website may not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means,
electronic or mechanical, without express written permission of John Nicholson.