Class & Contact Information
Experience & Testimonials
English–Chinese Dictionary
Chinese–English Dictionary
Relative Words
Basic Conversation
Pronunciation Guide
Interactive Chinese Book
Interactive Chinese Characters
Mandarin Pronunciation Guide
The word for “good” in Mandarin Chinese is spelled “hao” using the Pinyin system. To learn how to pronounce it, find “H” in to top row of this chart. Find “AO” in either the left or right column. Then locate where the column and row intersect and you will see it is pronounced “how.”
  A B C CH D E F G H J K L M N O P Q R S SH T W X Y Z ZH  
A ah bah tsah chah dah · fah gah hah · kah lah mah nah · pah · · sah shah tah wah · yah zah jah A
AI eye buy tsigh chigh die · · guy high · kigh lie my nigh · pie · · sigh shy tie wigh · · zigh jigh AI
AN ahn bahn tsahn chahn dahn · fahn gahn hahn · kahn lahn mahn nahn · pahn · rahn sahn shahn tahn wahn · yahn zahn jahn AN
ANG ahng bahng tsahng chahng dahng · fahng gahng hahng · kahng lahng mahng nahng · pahng · rahng sahng shahng tahng wahng · yahng zahng jahng ANG
AO ow bow tsow chow dow · · gow how · kow lou mou now · pow · rou saow shou tou · · yow zow jow AO
E · · tsuh chuh duh uh · guh huh · kuh luh muh nuh · · · ruh suh shuh tuh · · yeh zuh juh E
EI · bay · · · (long.a) fay gay hay · · lay may nay · pay · · · shay · way · · zay jay EI
EN · bun tswun chun · un fun gun hun · kun · mun nun · pun · wrun sun shuun · wun · · zun jun EN
ENG · buung tsuung chuung duung ung fuung guung huung · kuung luung muung nuung · puung · ruung suung shuung tuung wuung · · zuung juung ENG
ER · · · · · urh · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ER
I · bee tsu chr dee · · · · jee · lee me nee · pee tchee rr suh shr tee · she ee dzuh jr I
IA · · · · · · · · · jee·ah · lee·ah · · · · tchee·ah · · · · · shee·ah · · · IA
IAN · bee·in · · dee·in · · · · jee·in · lee·in mee·in nee·in · pee·in tchee·in · · · tee·in · shee·in · · · IAN
IANG · · · · · · · · · jee·ahng · lee·ahng · nee·ahng · · tchee·ahng · · · · · shee·ahng · · · IANG
IAO · bee·ow · · dee·ow · · · · jee·ow · lee·ow mee·ow nee·ow · pee·ow tchee·ow · · · tee·ow · shee·ow · · · IAO
IE · bee·eh · · dee·eh · · · · jee·eh · lee·eh me·eh nee·eh · pee·eh tchee·eh · · · tee·eh · shee·eh · · · IE
IN · bin · · · · · · · jeen · leen meen neen · peen tcheen · · · · · sheen een · · IN
ING · beeng · · deeng · · · · jeeng · leeng meeng neeng · peeng tcheeng · · · teeng · sheeng eeng · · ING
IONG · · · · · · · · · jee·ohng · · · · · · · · · · · · shee·ong · · · IONG
IU · · · · deo/dew · · · · jeo/jew · leo/lew meo neo · · tcheo · · · · · sheo · · · IU
O · bwoh · · · · fwoh · · · · · mwoh · aw pwaw · · · · · waw · yaw · · O
ONG · · tsoong choong doong · · goong hoong · koong loong · noong · · · roong soong · toong · · yoong zoong joong ONG
OU · · tsoe choe doe · foe go hoe · koe low moe no oh poe · roe sow show toe · · yoe zoe joe OU
U · buu tsu chuu duu · fuu guu huu juu kuu luu muu nuu · puu tchu ruu suu shuu tuu wuu shu yuu zuu juu U
UA · · · chwah · · · gwah hwah · kwah · · · · · · · · shwah · · · · · jwah UA
UAI · · · chwie · · · gwie hwie · kwie · · · · · · · · shwie · · · · · jwie UAI
UAN · · tswahn chwahn dwahn · · gwahn hwahn jwen kwahn lwahn · nwahn · · tchwahn rwahn swahn shwahn twahn · shwen ywen zwahn jwahn UAN
UANG · · · chwahng · · · gwahng hwahng · kwahng · · · · · · · · shwahng · · · · · jwahng UANG
UE · · · · · · · · · ju·eh · lu·eh · nu·eh · · · · · · · · shu·eh yu·eh · · UE
UI · · tsway chway dway · · gway hway · kway · · · · · · rway sway shway tway · · · zway jway UI
UN · · tswun chwun dwun · · gwun hwun jwin kwun lwun · · · · tchwun rwun suun shwun twun · shwun ywun zwun juwun UN
UO · · tswaw chwaw dwaw · · gwaw hwaw · kwaw lwaw · nwaw · · · rwaw swaw shwaw twaw · · · zwaw jwaw UO

Website designed and created by John Nicholson
Copyright © 1997-2012 John Nicholson.   All rights reserved.
This website may not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means,
electronic or mechanical, without express written permission of John Nicholson.