Class & Contact Information
Experience & Testimonials
English–Chinese Dictionary
Chinese–English Dictionary
Relative Words
Basic Conversation
Pronunciation Guide
Interactive Chinese Book
Interactive Chinese Characters
Relative Words
   
English Mandarin Pinyin Pronunciation
 
Numbers
zero ling/ leeng
one yi– ee
two er\ urh
two of … liang\/ ge\ lee–ahng guh
two (measure) liang\/ tian– lee–ahng tee–in
three san– sahn
four si\ suh
five wu\/ wuu
six liu\ leo
seven qi– tchee
eight ba– bah
nine jiu\/ jeo
ten shi/ shr
eleven shi/ yi– shr ee
twelve shi/ er\ shr urh
hundred bai\/ buy
thousand qian– tchee–in
ten thousand wan\ wahn
hundred thousand (use 1 wan) shi/ wan\ shr wahn
million (use 1 wan) bai\/ wan\ buy wahn
ten million (use 1 wan) qian– wan\ tchee–in wahn
hundred million (use 1 wan wan) wan\ wan\ (yi\) wahn wahn
billion (use 1 wan wan) shi/ wan\ wan\ shr wahn wahn
ten billion (use 1 wan wan) bai\/ wan\ wan\ buy wahn wahn
hundred billion (use 1 wan wan) qian– wan\ wan\ tchee–in wahn wahn
how many (less than ten) ji\/ jee
how many? duo– shao\/ dwaw shou
how many? (quantity) duo– shao\/ hao\ dwaw shou how
how many people? ji\/ wei\ jee way
how many things? ji\/ ge\ jee guh
how much money? duo– shao\/ qian/ dwaw shou tchee–in
   
Time
year nian/ nee–in
year, two ago qian/ nian/ tchee–in nee–in
year, last qu\ nian/ tchuu nee–in
year, this jin– nian/ jeen nee–in
year, next ming/ nian/ meeng nee–in
year, two from now hou\ nian/ hoe nee–in
year 1999 yi– jiu\/ jiu\/ jiu\/ nian/ ee jeo jeo tchee nee–in
seasons si\ ji\ suh jee
spring chun– tian– chwun tee–in
summer xia\ tian– shee–ah tee–in
autumn, fall qiu– tian– tcheo tee–in
winter dong– tian– doong tee–in
month yue\ yu–eh
month, two ago shang\ shang\ ge yue\ shahng shahng guh yu–eh
month, last shang\ ge yue\ shahng guh yu–eh
month, this zhei\ ge yue\ jay guh yu–eh
month, next xia\ ge yue\ shee–ah guh yu–eh
month, two from now xia\ xia\ ge yue\ shee–ah shee–ah guh yu–eh
one month yi– ge yue\ ee guh yu–eh
January yi– yue\ ee yu–eh
February er\ yue\ urh yu–eh
March san– yue\ sahn yu–eh
April si\ yue\ suh yu–eh
May wu\/ yue\ wuu yu–eh
June liu\ yue\ leo yu–eh
July qi– yue\ tchee yu–eh
August ba– yue\ bah yu–eh
September jiu\/ yue\ jeo yu–eh
October shi/ yue\ shr yu–eh
November shi/ yi– yue\ shr ee yu–eh
December shi/ er\ yue\ shr urh yu–eh
week li\/ bai\ (or) xing– qi/ lee buy (or) sheeng tchee
week, two ago shang\ shang\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shahng shahng guh sheeng tchee
week, last shang\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shahng guh sheeng tchee
week, this zhei\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) jay guh sheeng tchee
week, next xia\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shee–ah guh sheeng tchee
week, two from now xia\ xia\ ge xing– qi/ (li\/ bai\) shee–ah shee–ah guh sheeng tchee
day tian– tee–in
day, before yesterday qian/ tian– tchee–in tee–in
day, yesterday zuo/ tian– zwaw tee–in
day, this; today jin– tian– jeen tee–in
day, tomorrow ming/ tian– meeng tee–in
day, after tomorrow hou\ tian– hoe tee–in
day of the month hao\ how
day, every tian– tian– tee–in tee–in
Monday xing– qi/ yi– (li\/ bai\ yi–) sheeng tchee ee
Tuesday xing– qi/ er\ (li\/ bai\ er\) sheeng tchee urh
Wednesday xing– qi/ san– (li\/ bai\ san–) sheeng tchee sahn
Thursday xing– qi/ si\ (li\/ bai\ si\) sheeng tchee suh
Friday xing– qi/ wu\/ (li\/ bai\ wu\/) sheeng tchee wuu
Saturday xing– qi/ liu\ (li\/ bai\ liu\) sheeng tchee leo
Sunday xing– qi/ tian (li\/ bai\ tian) sheeng tchee tee–in
time of day
early morning 3am to 6 am qing– chen/ tcheeng chun
morning 6 am to 9 am zao\/ chen/ zow chun
before noon 9 am to 11 am shang\ wu\/ shahng wuu
noon time 11 am to 1 pm zhong– wu\/ joong wuu
afternoon 1 pm to 6 pm xia\ wu\/ shee–ah wuu
evening 6 pm to 11 pm wan\/ shang\ wahn shahng
night 11 pm to 3 am ye\ li\/ yeh lee
hours dian\/ (zhong–) dee–in joong
o'clock dian\/ (zhong–) dee–in joong
hour of time xiao\/ shi/ shee–ow shr
hour of time zhong– tou/ joong toe
half past … … dian\/ ban\ (zhong–) … dee–in bahn joong
half an hour of time ban\ ge zhong– tou/ bahn guh joong toe
quarter hour, first yi/ ke\ (zhong–) ee kuh joong
quarter hour, third san– ke\ (zhong–) sahn kuh joong
quarter hour, fourth si\ ke\ (zhong–) suh kuh joong
minutes fen– (zhong–) fin joong
seconds miao\/ (zhong–) mee–ow joong
time, next xia\ ci\ shee–ah tsu
What time is it? Ji\/ dian\/ zhong–? jee dee–in joong
time (number hour:number minutes) (number) dian\/ (number) fen– … dee–in … fin
   
Location
north bei\/ bay
north side bei\/ bian– bay bee–in
east dong– doong
east side dong– bian– doong bee–in
south nan/ nahn
south side nan/ bian– nahn bee–in
west xi– she
west side xi– bian– she bee–in
direction from one place to another zai\ (place)de (direction)bian– zign …duh …bee–in
before yi\/ qian/ ee tchee–in
after yi\/ hou\ ee hoe
above, upper part shang\ tou shahng toe
above surface shang\ mian\ shahng mee–in
above edge shang\ bian shahng bee–in
below, lower part xia\ tou shee–ah toe
below surface xia\ mian\ shee–ah mee–in
below edge xia\ bian– shee–ah bee–in
front of, in qian/ tou tchee–in toe
front of surface, in qian/ mian\ tchee–in mee–in
front of edge, in qian/ bian– tchee–in bee–in
back of, in; rear hou\ tou hoe toe
back of surface, in; behind, rear hou\ mian\ hoe mee–in
back of edge, in; rear hou\ bian– hoe bee–in
left side, at the zuo\/ bian– zwaw bee–in
between in, middle zhong– jian– joong jee–in
right side, at the you\ bian– yoe bee–in
inside li\/ tou lee toe
inside surface li\/ mian\ lee mee–in
inside edge li\/ bian– lee bee–in
outside wai\ tou wigh toe
outside surface wai\ mian\ wigh mee–in
outside edge wai\ bian– wigh bee–in

Website designed and created by John Nicholson
Copyright © 1997-2012 John Nicholson.   All rights reserved.
This website may not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means,
electronic or mechanical, without express written permission of John Nicholson.